Regulamin

Dokonanie zgłoszenia w konkursie MSI Creator Awards 2021 (odpowiednio: „konkurs” lub „Wydarzenie”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące postanowienia:

1. Dokonujący zgłoszenia niniejszym udziela spółce Micro-Star Int’l Co., Ltd., jej podmiotom stowarzyszonym i zależnym oraz członkom ich kierownictw, dyrektorom, pracownikom i przedstawicielom (zwanym łącznie „MSI”) niewyłącznego, nieodpłatnego, opłaconego w całości, obowiązującego na całym świecie, nieograniczonego czasowo i nieodwołalnego prawa (z pełnym prawem do udzielenia dalszej licencji) do adaptacji, rozpowszechniania, wprowadzania zmian, publikowania, wystawiania, publicznego prezentowania, powielania, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych i wykorzystania w inny sposób wszelkich utworów zgłoszonych w ramach Wydarzenia („Zgłoszenie”), w całości lub w części, wraz z nazwiskiem i innymi informacjami identyfikującymi dokonującego zgłoszenie, w tym, między innymi, z identyfikatorem z mediów społecznościowych, identyfikatorem handle, zdjęciem profilowym, obrazem, podobizną, wpisami, oświadczeniami i innymi informacjami dostępnymi lub udostępnionymi przez dokonującego zgłoszenia w dowolnej postaci, z użyciem dowolnego nośnika i technologii, bez względu na to, czy są one znane obecnie, czy zostaną opracowane w terminie późniejszym, do celów promocji i innych celów zgodnych z przepisami prawa, odpowiednio określonych przez MSI. W zakresie, w jakim powyższa licencja nie jest dopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów prawa, dokonujący zgłoszenia zobowiązuje się (i zobowiąże wszystkich, którzy wnieśli wkład lub zapewnili źródła na potrzeby jego Zgłoszenia), odpowiednio, nie dochodzić autorskich praw osobistych ani roszczeń wobec spółki MSI i jej dalszych licencjobiorców w zakresie wykorzystania Zgłoszenia na podstawie udzielonej licencji.

2. Dokonujący zgłoszenia oświadcza i gwarantuje, że: (a) ma pełną zdolność i prawo do zawarcia niniejszej umowy i związania się jej postanowieniami; (b) wszystkie informacje podane przez niego spółce MSI są zgodne z prawdą, rzetelne i nie wprowadzają w błąd; (c) posiada lub w inny sposób kontroluje prawa do swojego Zgłoszenia i wszelkich jego elementów, w tym, między innymi, wszelkie obowiązujące zgody, zezwolenia, pozwolenia i zwolnienia niezbędne w celu udzielenia licencji spółce MSI w postaci wolnej od roszczeń osób trzecich i dodatkowych opłat, licencji, należności i honorariów; (d) uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia i zwolnienia od przedstawionych w Zgłoszeniu osób fizycznych, grup i stron (w tym obrazy i wizerunki), dotyczące ich włączenia do Zgłoszenia, które umożliwiają mu udzielenie praw określonych w niniejszym Regulaminie; (e) Zgłoszenie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, zasad (w tym zasad platform mediów społecznościowych) ani regulacji, ani też praw osób trzecich, w tym, między innymi, praw własności intelektualnej, praw do ochrony wizerunku i prywatności ani tajemnic handlowych; (f) wszystkie fakty ujęte przez niego w Zgłoszeniu są, według jego najlepszej wiedzy i przekonania, zgodne z prawdą i w zakresie, w jakim Zgłoszenie zawiera jakikolwiek opinie, są to jego własne opnie i wyraża je on szczerze i autentycznie; oraz (g) dołożył odpowiednich starań, żeby zadbać o to, aby Zgłoszenie nie zawierało wirusów ani złośliwego oprogramowania.

  • • MSI zastrzega sobie prawo zastąpienia wszelkich nagród przedmiotami o podobnej wartości bez uprzedniego zawiadomienia.
  • • MSI nie [ponosi odpowiedzialności za] jakąkolwiek nagrodę i nie ponosi ani nie przyjmuje odpowiedzialności wobec żadnych osób z tytułu utraty, niezadowolenia ani szkody wynikających z korzystania przez nie z nagrody. Zdobywcy nagrody nie przysługują roszczenia wobec MSI.
  • • Pracownicy, dystrybutorzy i partnerzy biznesowi MSI ani ich nie krewni nie mogą brać udziału w niniejszym konkursie.
  • • MSI zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmieniania, usuwania i dodawania dowolnych postanowień niniejszego Regulaminu bez uprzedniego zawiadomienia.
  • • W razie sporu wynikającego z Wydarzenia decyzje MSI mają charakter ostateczny i rozstrzygający.
  • • Udział w niniejszym konkursie, w tym przesłanie wymaganych informacji, jest tożsame z zobowiązaniem się przez uczestników do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, żeby jego wpis był zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i zasadami (w tym zasadami platform mediów społecznościowych) przy udostępnianiu wszelkich treści w mediach społecznościowych.
  • • Treści zawierające przekleństwa, pornografię i ostrą przemoc są zabronione.
  • • Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony ani prowadzony przez platformy Instagram, Twitter, Facebook ani inne platformy mediów społecznościowych i nie jest z nimi związany.

Zasady zachowania poufności

Podczas zapisów na Wydarzenie i rejestracji produktów dokonujący zgłoszenia może zostać poproszony o podanie informacji, które mogą, odpowiednio, obejmować m.in. jego adres e-mail, nazwisko, numer seryjny produktu, kod realizacji, dane zakupu i inne informacje podawane dobrowolnie. Ponadto informacje mogą być gromadzone pośrednio za pośrednictwem plików cookie i funkcji analitycznych wbudowanych w witrynę. Zbierane przez nas informacje zostaną wykorzystane w następujący sposób: w celu organizacji Wydarzenia, potwierdzenia spełnienia kryteriów uczestnictwa, kontaktu z dokonującym zgłoszenia (w razie potrzeby), zapewnienia możliwości wysłania nagród, przechowywania danych zarejestrowanych produktów na czas trwania relacji z dokonującym zgłoszenia (np. gdy korzysta on z takich usług spółki jak gwarancja, powiadomienia eDM itd.) oraz wyłącznie w celu prowadzenia wewnętrznych analiz rynkowych z myślą o opracowywaniu lepszych produktów i usług. Dane dokonującego zgłoszenia nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem: i) niezależnych podmiotów przetwarzających, np. dostawców usług internetowych i operatorów witryn internetowych spółki, w celu organizacji Wydarzenia, oraz ii) w razie zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawa, dokonywane wobec organów prawnych i wykonawczych, np. sądów lub policji, w koniecznym zakresie.

Z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności, informacje są przesyłane w ramach grupy MSI oraz do osób trzecich wskazanych powyżej w związku z celem przewidzianym w niniejszym regulaminie. Wobec tego informacje mogą być przesyłane do państw, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych niż obowiązujące w państwie, w którym przebywa dokonujący zgłoszenia. Dalsze informacje na temat możliwych sposobów wykorzystania i przetwarzania danych dokonującego zgłoszenia są wyszczególnione w zasadach zachowania poufności spółki MSI, dostępnych pod adresem https://www.msi.com/page/privacy-policy. Zasady zachowania poufności spółki MSI wchodzą w skład niniejszego Regulaminu i zostają do niego niniejszym włączone przez odesłanie, uzyskując pełną moc i skuteczność.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością przez uczestnika

Dokonujący zgłoszenia zobowiązuje się chronić, zwolnić od odpowiedzialności i zabezpieczyć przed odpowiedzialnością spółkę MSI, jej podmioty stowarzyszone i następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i przedstawicieli z tytułu wszelkich zobowiązań, odszkodowań, orzeczeń, kosztów, wydatków i opłat (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z roszczeń, dochodzeń, pozwów i innych działań prawnych lub administracyjnych podjętych przez osoby trzecie w związku z faktycznym lub rzekomym naruszeniem przez niego jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji, zobowiązań lub postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Potwierdzenie i zgoda uczestnika

Dokonujący zgłoszenia potwierdza i akceptuje, że:

1. Spółka MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo: i) ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik spełnił wymagania Wydarzenia w dobrej wierze. Dla przykładu, bez ograniczania innych postanowień, MSI może zdyskwalifikować uczestników: a) jeśli zapis na Wydarzenie lub rejestracja produktu jest niekompletna, b) jeśli kryteria uczestnictwa w Wydarzeniu, np. odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne, nie zostały spełnione; c) jeśli przedstawione dokumenty są sfałszowane, nieprawdziwe lub nieważne; d) jeśli w celu dokonania lub sfinalizowania zapisu na Wydarzenie wykorzystano zautomatyzowane kody, skrypty, wtyczki lub inne środki; e) jeśli uczestnik nie ma zdolności prawnej do dokonania zapisu na Wydarzenie lub f) jeśli w celu zapisu na Wydarzenie dopuszczono się (faktycznie lub rzekomo) czynów przestępczych lub zabronionych; ii) zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez uprzedniego zawiadomienia; iii) zmieniania, usuwania i dodawania dowolnych postanowień niniejszego Regulaminu bez uprzedniego zawiadomienia;

2. MSI nie ponosi ani nie przyjmuje odpowiedzialności wobec żadnych osób z tytułu utraty, niezadowolenia ani szkody wynikających z nagrody i z korzystania z nagrody. Zwycięzcy nie mogą zgłaszać roszczeń wobec MSI;

3. MSI wyklucza wszelką odpowiedzialność z tytułu opóźnień, nieprawidłowego dostarczenia, utraty i błędów w dostarczeniu powiadomienia o zwycięstwie spowodowanych wszelkiego rodzaju błędami, awariami i usterkami mechanicznymi, technicznymi, elektronicznymi, łącznościowymi, telefonicznymi, komputerowymi, sprzętowymi, internetowymi lub oprogramowania. W takim wypadku zwycięzca bezwarunkowo rezygnuje z prawa do nagrody i z powiązanego odszkodowania.

Wykluczenie gwarancji MSI

NAGRODY MSI SĄ ZAPEWNIANE W STANIE FAKTYCZNYM (NA ZASADZIE „AS IS”), BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM BEZ GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, NIENARUSZANIA [PRAW OSÓB TRZECICH] ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA SPÓŁKA MSI NIE PONOSI WOBEC DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ (BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TEORIA ODPOWIEDZIALNOŚCI BAZOWAŁABY NA ZASADACH PRAWA UMÓW, GWARANCJI, ZANIEDBANIU CZY INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, NARUSZENIU OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB NA INNEJ PODSTAWIE) Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, WYNIKOWYCH, WYNIKŁYCH Z POLEGANIA NA STRONIE, KTÓRA NIE SPEŁNIŁA ZOBOWIĄZANIA, POŚREDNICH I RETORSYJNYCH, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁY ONE PRZEWIDYWALNE, CZY TEŻ NIE, W TYM M.IN. ZA UTRACONE KORZYŚCI, UTRATĘ PRZYCHODÓW, SZKODĘ NA WIZERUNKU LUB KOSZT ZASTĄPIENIA.

Postanowienia różne

Niniejszy Regulamin jest regulowany przepisami prawa Tajwanu i zgodnie z nim będzie interpretowany, bez względu na normy prawa kolizyjnego, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszych postanowień będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy (Taipei District Court) w Tajpej na Tajwanie. Postanowienia unieważnione przez właściwy sąd są skreślone a pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. Nieskorzystania przez MSI z prawa przewidzianego niniejszym Regulaminem nie uznaje się za zrzeczenie się prawa. MSI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań z uwagi na okoliczności, na które nie ma odpowiedniego wpływu. Niniejszy Regulamin nie podlega cesji ani przeniesieniu przez dokonującego zgłoszenia na osobę trzecią; nieuprawnione cesje nie mają mocy prawnej. Niniejszy Regulamin wyczerpuje zakres porozumienia stron w zakresie Wydarzenia i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, wiadomości, oświadczenia i dyskusje, zarówno ustne, jak i inne.

Zwycięzca

Zwycięzca w każdym z obszarów twórczych wymienionych na stronie Creator Awards zostanie ogłoszony 16 czerwca 2021 roku do końca dnia (UTC+8).

Wiadomość e-mail do resetowania hasła została wysłana
Kliknij łącze w wiadomości, aby utworzyć nowe hasło
Zresetuj hasło
Resetowanie hasła powiodło się!
ZALOGUJ SIĘ TERAZ
Zresetuj hasło
Zasady tworzenia hasła
- co najmniej 8 liter
- co najmniej 1 pojedyncze słowo w języku angielskim
Dołącz do MSI Creator Awards
Zasady tworzenia hasła
- co najmniej 8 liter
- co najmniej 1 pojedyncze słowo w języku angielskim
Nie pamiętasz hasła?
OR
Utwórz konto
Dołącz do MSI Creator Awards
Wprowadź dane osobowe w języku angielskim